سوابق
نوع فعالیت
محل همکاری
سمت
تاریخ شروع
تاریخ پایان
عنوان درس یا فعالیت
همکاری 
مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی ‏ 
مدیر سایت پایگاه حوزه 
1387/03/01 
ادامه دارد 
علمی اجرائی  
همکاری 
مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی ‏ 
مدیر علمی تحقیقات ‏ 
1384/01/01 
1385/01/01 
علمی اجرائی  
همکاری 
دفتر آیت الله گرامی ‏ 
مدیریت سایت و پاسخگویی به سوالات ‏ 
1383/01/01 
1385/01/01 
علمی اجرائی  
همکاری 
مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی ‏ 
مدیر بخش انگلیسی ‏ 
1383/01/01 
1384/01/01 
علمی اجرائی  
همکاری 
مؤسسه رواق حکمت ‏ 
مدیر علمی رواق حکمت ‏ 
 
 
علمی اجرائی  
همکاری 
پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی 
مدیر و عضو هیئت علمی گروه کلام و دین پژوهی 
 
ادامه دارد 
اجرایی و پژوهشی 
تدریس 
حوزه علميّه قم  
مدرس 
 
 
زبان انگليسي ، فلسفه و منطق  
تدریس 
دانشگاه آزاد اسلامی نور ‏ 
مدرس 
 
 
معارف اسلامی 
تدریس 
حوزه علمیّه قم ‏ 
مدرس 
 
 
فلسفه و منطق ‏ 
تدریس 
جامعه الزهرا 
مدرس 
 
ادامه دارد 
نهایه الحکمه 
تدریس 
جامعۀ الزهرا 
مدرس 
 
ادامه دارد 
کلام  
تدریس 
جامعۀ الزهرا 
مدرس 
 
 
اصول فقه 
تدریس 
جامعۀ الزهرا 
مدرس 
 
 
کلام 
همکاری 
مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی  
محقق 
1381/01/01 
1385/01/01 
علمی پژوهشی 
همکاری 
مؤسسه رواق حکمت  
محقق  
1381/01/01 
1385/01/01 
علمی پژوهشی 
همکاری 
مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی  
مدیر علمی تحقیقات  
1384/01/01 
1385/01/01 
اجرائی 
همکاری 
دفتر آیت الله گرامی  
مدیریت سایت و پاسخگویی به سئوالات  
1383/01/01 
1385/01/01 
اجرائی  
همکاری 
مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی  
مدیر بخش انگلیسی  
1383/01/01 
1384/01/01 
اجرائی 
همکاری 
مؤسسه رواق حکمت  
مدیر علمی رواق حکمت  
1384/01/01 
 
اجرائی  
تدریس 
دانشگاه آزاد اسلامي نور  
مدرس