سوابق
نوع فعالیت
محل همکاری
سمت
تاریخ شروع
تاریخ پایان
عنوان درس یا فعالیت
همکاری 
مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی ‏ 
مدیر سایت پایگاه حوزه 
1387/03/01 
ادامه دارد 
علمی اجرائی  
همکاری 
مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی ‏ 
مدیر علمی تحقیقات ‏ 
1384/01/01 
1385/01/01 
علمی اجرائی  
همکاری 
دفتر آیت الله گرامی ‏ 
مدیریت سایت و پاسخگویی به سوالات ‏ 
1383/01/01 
1385/01/01 
علمی اجرائی  
همکاری 
مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی ‏ 
مدیر بخش انگلیسی ‏ 
1383/01/01 
1384/01/01 
علمی اجرائی  
همکاری 
مؤسسه رواق حکمت ‏ 
مدیر علمی رواق حکمت ‏ 
 
 
علمی اجرائی  
همکاری 
پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی 
مدیر و عضو هیئت علمی گروه کلام و دین پژوهی 
 
ادامه دارد 
اجرایی و پژوهشی 
تدریس 
دانشگاه آزاد اسلامی نور ‏ 
مدرس 
 
 
معارف اسلامی 
تدریس 
حوزه علمیّه قم ‏ 
مدرس 
 
 
فلسفه و منطق ‏ 
تدریس 
جامعه الزهرا 
مدرس 
 
ادامه دارد 
نهایه الحکمه 
تدریس 
دانشگاه آزاد اسلامي نور  
مدرس 
 
 
 
تدریس 
حوزه علميّه قم  
مدرس 
 
 
زبان انگليسي ، فلسفه و منطق  
همکاری 
مؤسسه رواق حکمت  
مدیر علمی رواق حکمت  
1384/01/01 
 
اجرائی  
همکاری 
مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی  
مدیر بخش انگلیسی  
1383/01/01 
1384/01/01 
اجرائی 
همکاری 
دفتر آیت الله گرامی  
مدیریت سایت و پاسخگویی به سئوالات  
1383/01/01 
1385/01/01 
اجرائی  
همکاری 
مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی  
مدیر علمی تحقیقات  
1384/01/01 
1385/01/01 
اجرائی 
همکاری 
مؤسسه رواق حکمت  
محقق  
1381/01/01 
1385/01/01 
علمی پژوهشی 
همکاری 
مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی  
محقق 
1381/01/01 
1385/01/01 
علمی پژوهشی 
تدریس 
جامعۀ الزهرا 
مدرس 
 
 
کلام 
تدریس 
جامعۀ الزهرا 
مدرس 
 
 
اصول فقه 
تدریس 
جامعۀ الزهرا 
مدرس 
 
ادامه دارد 
کلام