چگونگی ارتباط صفات فعل با حوادث زمانی (آیا آنی یا زمانی وجود دارد که خالق، خالقیت خود را به فعلیت نرسانده باشد؟
28 بازدید
محل نشر: شمارۀ 2525 سایت اسلام کوئست
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
آدرس اینترنتی