استفاده از ضمیر جمع مذکر برای همسر حضرت ابراهیم
26 بازدید
محل نشر: شمارۀ 2900 سایت اسلام کوئست
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
آدرس اینترنتی